Algemene Voorwaarden Lekker Sociaal Media

Algemene Voorwaarden van Lekker Sociaal Media
gevestigd te Amsterdam, met KVK nummer: 67624901,


Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten, producten en diensten van Lekker Sociaal Media (hierna: “opdrachtnemer”).

1.2 Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze schriftelijk tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zijn overeengekomen.

1.4 Indien een deel van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Voor de nietige respectievelijk vernietigde bepaling treedt een bepaling in de plaats die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen.


Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer dit uitdrukkelijk anders heeft vermeld. Aanbiedingen en offertes zijn maximaal 4 (vier) weken geldig.

2.2 Beschrijvingen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van kleuren etc. in aanbiedingen, offertes of op de website van opdrachtnemer, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.3 Een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever komt tot stand door middel van het voldoen van de betaling door opdrachtgever aan opdrachtnemer voor de gekozen service via de bijbehorende betaalpagina van Lekker Sociaal Media. Om de betaling te kunnen voldoen gaat opdrachtgever op deze betaalpagina nadrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden en eventueel geldende aanvullende voorwaarden (dan wel productvoorwaarden) van opdrachtnemer.

2.4 Indien na totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat door opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst aan te passen, waaronder begrepen de gehanteerde prijzen.

2.5 Aanwijzingen en wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan opdrachtnemer te worden medegedeeld. Opdrachtnemer is niet gehouden deze wijzigingen en aanwijzingen op te volgen, tenzij opdrachtnemer daarmee schriftelijk instemt.

2.6 Eventuele meerkosten ten gevolge van door opdrachtgever verstrekte wijzigingen (of aanwijzingen) in de opdracht komen ten laste van opdrachtgever. Meerwerk zal worden vergoed tegen de geldende gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer.

2.7 Indien de wijziging of aanwijzing tot gevolg heeft dat de overeengekomen levertijd door opdrachtnemer wordt overschreden, is opdrachtnemer niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor eventuele schade die opdrachtgever mocht lijden als gevolg van die gewijzigde levertijd. Indien het niet nakomen van gemaakte afspraken door opdrachtgever tot gevolg heeft dat de levertijd door opdrachtnemer wordt overschreven, is opdrachtnemer eveneens niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor eventuele schade die opdrachtgever mocht lijden als gevolg van die gewijzigde levertijd.

 

Artikel 3 – Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW.

3.2 Reiskosten zijn niet in de overeengekomen prijs begrepen en zullen separaat in rekening worden gebracht bij opdrachtgever.

3.3 Opdrachtnemer is gerechtigd om wijzigingen van prijzen en tarieven door te berekenen aan opdrachtgever. Opdrachtnemer is gerechtigd indien de opdrachtgever niet akkoord is met deze prijswijziging, binnen dertig (30) dagen na kennisgeving van de wijziging de opdracht schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de prijswijziging in werking zou treden. Opdrachtgever komt zodanig recht tot opzegging niet toe, in het geval het gaat om wijzigingen in prijzen van overheidswege, vanwege gewijzigde prijsvoorwaarden van social media platforms en als een prijswijziging nadrukkelijk is overeengekomen in de overeenkomst.


Artikel 4 – Betaling 

4.1 Opdrachtnemer zal de betaling voldoen via een bij de gekozen service behorende betaalpagina van Lekker Sociaal Media. De link naar de desbetreffende betaalpagina wordt met opdrachtgever gedeeld in een brochure, via e-mail of WhatsApp.

4.2 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting zal opdrachtgever maandelijks (dan wel periodiek) bij vooruitbetaling het voor die termijn verschuldigde bedrag aan opdrachtnemer voldoen, ongeacht het moment de factuur wordt ontvangen. Aan opdrachtgever kan gevraagd worden om een machtiging te verlenen voor betaling middels automatische incasso.

4.3 Kosten die opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst moet maken en die gelet op de omvang niet op voorschotbasis gedragen worden door opdrachtnemer (een en ander naar het oordeel van opdrachtnemer), dienen door opdrachtgever te worden betaald voor het tijdstip waarop de opdrachtnemer de verplichting aangaat tot betaling van deze kosten.

4.4 Betaling door opdrachtgever geschiedt zonder inhouding, opschorting of enige vorm van verrekening.

4.5 Door het enkel verstrijken van een betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim en zijn alle vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever direct opeisbaar.

4.6 Bij een niet tijdige en/ of volledige betaling is opdrachtgever zonder dat ingebrekestelling vereist is, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen handelsrente (ex art. 6:119a BW), gehouden tot een volledige vergoeding van de buitengerechtelijke kosten.

4.7 Opdrachtgever is gehouden om indien opdrachtnemer daarom vraagt zekerheid te stellen voor het nakomen van diens betalingsverplichtingen. Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheid is gesteld.

4.8 Ingeval opdrachtgever failliet wordt verklaard (of daartoe en aanvraag is gedaan), surséance van betaling aanvraagt, geliquideerd/ ontbonden wordt, dan wel ingeval er beslag wordt gelegd op vermogensbestanddelen van opdrachtgever is het gehele bedrag voor de resterende contractstermijn direct opeisbaar.


Artikel 5 – Uitvoering van de opdracht

5.1 Opdrachtnemer neemt bij haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht.

5.2 Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig is om een tijdige en juiste uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer mogelijk te maken. Hieronder begrepen het verstrekken van benodigde informatie of content en de benodigde gebruikersnamen en wachtwoorden om toegang te kunnen krijgen tot social media platforms welke in beheer zijn van opdrachtgever.

5.3 Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer om in naam van opdrachtgever accounts aan te maken bij social media sites (waaronder bijv. Twitter, Instagram en Facebook). Indien aan dergelijke diensten kosten verbonden zijn, is opdrachtnemer hiertoe slechts gemachtigd na aparte toestemming van opdrachtgever.

5.4 Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer om de voornoemde accounts in naam van opdrachtgever te beheren en te bewerken, waaronder begrepen het reageren op gebruikers/ bezoekers van de te beheren social media sites.

5.5 Onverminderd het bepaalde in art. 5.1 is opdrachtgever en niet opdrachtnemer verantwoordelijk en aansprakelijk ter zake (de inhoud, waaronder de juistheid van) de door haar geplaatste content op de social media platforms van opdrachtgever.

5.6 Indien opdrachtnemer bij de uitvoering van haar werkzaamheden gebruik moet maken van applicaties, software, programmatuur, materialen, gegevens etc. van opdrachtgever, zal opdrachtgever ervoor zorgdragen dat dezen volstaan ten behoeve van de werkzaamheden. Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikkingstelling of het gebruik maken van dergelijke applicaties, software, programmatuur, materialen, gegevens etc.

5.7 De overeengekomen termijnen voor nakoming van de overeenkomst worden slechts bij benadering opgegeven. Zij gelden derhalve niet als fatale termijnen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, neemt opdrachtnemer ten aanzien van de afgesproken levertijden geen enkele garantie op zich en geeft niet tijdige levering opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming, dan wel opschorting door opdrachtgever van enige verplichting jegens de opdrachtnemer.

5.8 Opdrachtnemer kan geen garanties geven en heeft geen verantwoordelijkheid voor de te behalen posities in zoekresultaten, volgers en gebruikers van social media platforms etc. Opdrachtnemer zal zich inspannen om het aantal volgers, fans en bezoekers in positieve zin te beïnvloeden.

5.9 Opdrachtnemer is gerechtigd derden te belasten met de uitvoering van de opdracht.

5.10 Indien medewerkers van opdrachtnemer, ofwel derden die in opdracht van opdrachtnemer werkzaamheden verrichten op locatie van opdrachtgever, draagt opdrachtgever er kosteloos zorg voor dat alle voor de uitvoering van die werkzaamheden benodigde faciliteiten aanwezig en beschikbaar zijn.


Artikel 6 – Looptijd, opschorting en beëindiging

6.1 De overeenkomst is aangegaan voor de duur als tussen partijen is overeengekomen. Is geen bepaalde tijd overeengekomen, dan geldt de overeenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd.

6.2 Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet door opdrachtgever worden opgezegd (dit in afwijking op het bepaalde in artikel 7:408 lid 1 BW).

6.3 Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan worden opgezegd door zowel opdrachtnemer als opdrachtgever, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden (onverminderd het bepaalde in art. 6.4) en dient schriftelijk te geschieden. Opzegging van de overeenkomst kan niet eerder dan nadat de overeenkomst tenminste drie maanden heeft geduurd.

6.4 Een opzegging kan alleen geschieden tegen het einde van een kalendermaand.

6.5 Opdrachtnemer is gerechtigd, zonder dat ingebrekestelling is vereist, de overeenkomst buitengerechtelijke te ontbinden indien opdrachtgever:

- surseance van betaling heeft aangevraagd, of in de situatie van surseance verkeert;

- in staat van faillissement verkeert, of een aanvraag daartoe is gedaan;

- overgaat tot liquidatie van zijn onderneming dan wel zijn activiteiten staakt of op enigerlei wijze insolvabel blijkt;

- indien zich wijzigingen voordoen in de eigendoms- of zeggenschapsverhoudingen bij opdrachtgever, daar mede onder begrepen fusies en overnames.

Deze bepaling laat onverlet de in de wet vastgestelde mogelijkheden tot buitengerechtelijke ontbinding.

6.6 Indien opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst met opdrachtnemer, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat opdrachtgever niet in staat zal zijn om aan zijn verplichtingen te voldoen, is opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zulks zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding verplicht zal zijn. Opschorting vindt niet eerder plaats dan nadat opdrachtnemer opdrachtgever hierover schriftelijk heeft geïnformeerd en aan opdrachtgever een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

6.7 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van enige betaling of verschuldigde bedragen, uit welke hoofde dan ook.

6.8 Indien opdrachtgever de overeenkomst voortijdig beëindigd, is zij gehouden de volledig overeengekomen en nog resterende prijs aan opdrachtnemer te voldoen, ookal is vanwege de vroegtijdige beëindiging de opdracht door opdrachtnemer nog niet volbracht of is de looptijd van de overeenkomst nog niet uitgediend. Besparingen zijdens opdrachtnemer worden niet in mindering gebracht.

6.9 Beëindiging van de opdracht ontslaat partijen uitdrukkelijk niet van het bepaalde met betrekking tot de artikelen die ook nadien nog van toepassing kunnen zijn, waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) de artikelen ter zake: intellectuele eigendom, geheimhouding, toepasselijk recht en de bevoegde rechter.


Artikel 7 – Intellectueel eigendom

7.1 Opdrachtnemer is eigenaar en behoudt de eigendom van alle rechten, waaronder de intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van toekomstige exploitatievormen, op alle werken (waaronder maar niet beperkt tot: artikelen, beeldmateriaal, gegevens, resultaten, instructies, rapporten, advertenties, documentatie en de informatie die daarin is vervat) welke door opdrachtnemer worden vervaardigd.

7.2 Ook alle rechten met betrekking tot producten van de geest, die opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst ontwikkelt of gebruikt, waaronder begrepen adviezen, werkwijzen, (model)contracten, systemen, systeemontwerpen en computerprogramma's, komen toe aan opdrachtnemer.

7.3 Om het redelijke gebruik van de werken door opdrachtgever mogelijk te maken verleent opdrachtnemer aan opdrachtgever een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht tot het gebruik van IE-rechten op voornoemde werken. Het is opdrachtgever verboden om de werken te verveelvoudigen, over te dragen, in gebruik te geven aan derden, ter beschikking te stellen aan derden etc.

7.4 Ieder gebruiksrecht dat onder de overeenkomst aan opdrachtgever wordt verstrekt, wordt voor de duur van de overeenkomst en nadien voor een aanvullende periode van vijf jaar verleend. Een dergelijk gebruiksrecht heeft tevens betrekking op alle toekomstige updates en upgrades (voor zover daarvan sprake is).

7.5 Indien ter zake de werkzaamheden sprake is van aanduidingen die aangeven dat de betrokken IE-rechten bij opdrachtnemer of door haar ingeschakelde derden zijn gelegen, dan is het niet toegestaan deze aanduidingen te verwijderen en/of aan te tasten. Opdrachtnemer heeft het ruimst denkbare recht haar naam te (laten) vermelden of verwijderen bij of rond publiciteit rond een opdracht en mag het resultaat daarvan op haar eigen website of via andere kanalen vermelden.

7.6 Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming tot deponering of registratie van IE-rechten rond de producten en/of diensten van opdrachtnemer over te gaan.

7.7 Indien sprake is van personen die worden afgebeeld in door opdrachtnemer vervaardigde content, dient opdrachtgever zorg te dragen voor eventueel benodigde passende modelvrijwaringsverklaringen, getekend door deze personen. Genoemde verklaringen dienen tevens gebruik van de beelden door opdrachtnemer mogelijk te maken.


Artikel 8 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever of derden ten gevolge of naar aanleiding van de overeenkomst of de uitvoering hiervan (waaronder begrepen schade als gevolg van de door opdrachtnemer vervaardigde en geplaatste content op de social media platforms van opdrachtgever) en opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken ter zake van derden, zulks behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer zelf.

8.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten in de content of werken.

8.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige inbreuk op een recht van een derde door uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van dergelijke aanspraken.

8.4 Opdrachtgever is ten alle tijden aansprakelijk voor portretten die door of namens opdrachtgever openbaar gemaakt worden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van alle aanspraken met betrekking tot het gebruik van portretten ten behoeve van de opdracht die opdrachtgever aan opdrachtnemer verleende.

8.5 Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van opdrachtgever schade wordt veroorzaakt aan personen of zaken, waarvoor opdrachtnemer wel aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar wordt de voor die overeenkomst overeengekomen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar.

8.6 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is uitgesloten voor indirecte schade, gevolg schade, gederfde winst, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan opdrachtnemer voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur (waaronder van derden) en schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan opdrachtnemer voorgeschreven derden. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van opdrachtnemer verband houdende met vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

8.7 Naast de wettelijke vereisten, geldt als voorwaarde voor het ontstaan van een recht op schadevergoeding dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk meldt aan opdrachtnemer.

8.8 Iedere vordering tot schadevergoeding van opdrachtgever op opdrachtnemer die niet door opdrachtgever expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

8.9 Aansprakelijkheid in verband met werkzaamheden die opdrachtnemer aan een derde heeft uitbesteed, is beperkt tot het bedrag dat opdrachtnemer op die derde kan verhalen.


Artikel 9 – Overmacht

9.1 Ingeval sprake is van overmacht is opdrachtnemer gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring, zonder dat opdrachtnemer gehouden is tot betaling van schadevergoeding.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan: het niet naar behoren nakomen van verplichtingen door derden die met de uitvoering van de opdracht zijn belast, gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door opdrachtgever aan opdrachtnemer is voorgeschreven, overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoring, storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, brand, vervoersproblemen en andere buiten haar macht liggende gebeurtenissen zoals oorlog, overstroming en stormen.

9.3 Indien de overmachtssituatie langer dan zestig (60) dagen duurt, is ieder der Partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.


Artikel 10 – Geheimhouding 

10.1 Partijen zullen over en weer vertrouwelijke informatie niet verder gebruiken dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

10.2 Bij einde van de overeenkomst dienen partijen vertrouwelijke informatie die zij over de andere partij bezitten te vernietigen.


Artikel 11 – Persoonsgegevens

11.1 Voor zover opdrachtnemer toegang krijgt tot persoonsgegevens, zal zij deze behandelen zoals voorgeschreven in de Wet bescherming persoonsgegevens.

11.2 Opdrachtnemer zal geen andere persoonsgegevens verwerken dan die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

11.3 Opdrachtgever dient juiste maatregelen getroffen te hebben om het werken met deze gegevens voor opdrachtnemer zowel praktisch als juridisch mogelijk te maken, waaronder doch niet uitsluitend benodigde toestemming van personen, het verzorgen van een verwerkersovereenkomst.

11.4 De verantwoordelijkheid voor de persoonsgegevens, die in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden c.q. de overeenkomst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij opdrachtgever. Opdrachtgever garandeert dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de persoonsgegevens niet onrechtmatig is en dat deze geen inbreuk maakt op enig recht van derden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze persoonsgegevens.


Artikel 12 – Toepasselijk recht en forumkeuze 

12.1        Op de overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht van toepassing.

12.2        Geschillen met betrekking tot deze overeenkomst of met betrekking tot al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen aan de rechtbank Amsterdam worden voorgelegd.

***