Aanvullende Voorwaarden Lekker Sociaal Media

Aanvullende Voorwaarden van Lekker Sociaal Media
gevestigd te Amsterdam, met KVK nummer: 67624901,


Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Deze Aanvullende Voorwaarden zijn van toepassing op de Social Media Uitbesteden Premium service van Lekker Sociaal Media (hierna: “opdrachtnemer”). Tevens gelden op de Social Media Uitbesteden Premium service de Algemene Voorwaarden van Lekker Sociaal Media.

1.2 Eventuele algemene of aanvullende voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Afwijkingen op de algemene voorwaarden en deze aanvullende voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze schriftelijk tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zijn overeengekomen.

1.4 Indien een deel van de algemene voorwaarden of deze aanvullende voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Voor de nietige respectievelijk vernietigde bepaling treedt een bepaling in de plaats die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen.


Artikel 2 – Prijzen

 

2.1 De prijs voor de Social Media Uitbesteden Premium service is 15718 euro (ex.BTW) per jaar.


Artikel 3 – Betaling 

2.2 Op verzoek van opdrachtgever geschiedt de betaling in twee delen. De eerste betaling geschiedt via deze betaalpagina: https://flooreizema.plugandpay.nl/checkout/social-media-uitbesteden-premium

2.3 De tweede betaling geschiedt via deze betaalpagina: https://flooreizema.plugandpay.nl/checkout/social-media-uitbesteden-premium-deel2


Artikel 4 – Looptijd, opschorting en beëindiging

4.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de looptijd van minimaal een jaar (12 maanden, gerekend vanaf het moment van betalen). Zonder tussentijdse opzegging wordt de overeenkomst steeds opnieuw verlengd met de looptijd van een jaar.

4.2 De overeenkomst kan worden opgezegd door zowel opdrachtnemer als opdrachtgever, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand voor het aflopen van de dan geldende looptijd (onverminderd het bepaalde in art. 6.4 van de Algemene Voorwaarden) en dient schriftelijk te geschieden middels een e-mail aan contact@lekkersociaalmedia.nl.  

4.3 Een opzegging kan alleen geschieden tegen het einde van een kalendermaand.


Artikel 5 – Toepasselijk recht en forumkeuze 

5.1        Op de overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht van toepassing.

5.2       Geschillen met betrekking tot deze overeenkomst of met betrekking tot al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen aan de rechtbank Amsterdam worden voorgelegd.


***